Ons bereikte het bericht dat op 2 maart 2021 Trudy van Wijk is overleden.

Vele jaren heeft Trudy zich sterk gemaakt voor behoud van natuur en landschap. Dit heeft zij onder meer gedaan voor onze Agrarische Natuur- en landschapsvereniging Wierde & Dijk. Mede dankzij haar zijn waardevolle projecten tot stand gekomen, die er nog steeds toe doen. Wij zullen haar optimisme, kennis, betrokkenheid en daadkracht missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar ouders en familie. Wij wensen hen de kracht toe om dit verlies te dragen.

Medewerkers, oud-bestuursleden en bestuur van Wierde & Dijk

Roodborst

Roodborst bij de polderboerderij Nieuw Watwerd in de Usquerder Noordpolder

Wierden liggen verspreid in Noord Groningen en Noord Friesland. Veel dorpen zijn (voor een deel) op Wierden gebouwd, zoals Spijk, Warffum, Leens en Stitswerd. Doet u wandelend het 'rondje Lammerburen' dan komt u over Wierde Jelamer waar tot de 16e eeuw tien boerderijen stonden. Bijzonder is ook 'Groot Maarslag' (tussen Schouwerzijl en Mensingeweer). De wierde dateert van rond het begin van de jaartelling en beslaat ongeveer 10 ha. Deze is in de loop der tijd met drie meter opgehoogd. Rond de wierde loopt nog de ossengang. Over dit pad brachten de vroegere bewoners van Groot Maarslag hun vee naar de weiden rondom de wierde.

Wierde & Dijk heeft een serie van 25 informatieborden in het landelijk gebied van Noord-Groningen geplaatst om inwoners en gasten van te informeren over agrarisch natuurbeheer. Er zijn borden over akkervogelbeheer, weidevogelbeheer, rietsloten, agrarisch landschappelijk bouwen en bloemdijken. Ook is er een algemeen informatiebord over agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De aardappel is echt meer dan die gladde knol die we in plastic zakken in de supermarkt aantreffen en naast vastkokend en kruimig is er heel wat meer te onderscheiden aan de ons zo vertrouwde knol. Dat werd ons duidelijk gemaakt tijdens de thema-avond aardappelen op 19 februari 2015 in Hornhuizen, die bestond uit een viertal lezingen en een proeverij.

De Vlinderstichting uit Wageningen heeft eind 2014 een folder uitgegeven over insectenbeheer in de praktijk ‘Meer vlinders, bijen en libellen op het boerenbedrijf! Welke maatregelen kunnen boeren nemen? Welke soorten profiteren?’ De folder kunt u hier als pdf downloaden: Agrarisch insectenbeheer in de praktijk. In de folder staat de mogelijkheid van een Cursus Praktisch Agrarisch Natuurbeheer; als Wierde & Dijk of het Collectief Midden-Groningen initiatief neemt voor zo’n cursus, leest u dat op de site of in de Nieuwsbrief.

Op 28 juni 2014 liet Theo Buijs ons eens anders kijken naar de natuur om ons heen. De blik nu eens niet gericht op planten of vogels maar vooral op kleine vliegende diertjes zoals vlinders en libellen. En dat in een stukje Groningen dat bij de meeste deelnemers onbekend, maar daarna wel meteen geliefd is. Foto's

De jaarlijkse thema-avond op 13 februari 2014 ging dit keer buitendijks. Eerst vertelde Remt Meijer over de stand van zaken bij het kwelderherstelproject. Daarna ‘voeren we mee’ met Bert Meerstra op de Harder over de Waddenzee en kregen we een beeld van het werk van de Waddenunit van het Ministerie van EZ. Kijk hier voor een uitgebreid verslag.

Na afloop van de jaarvergadering op 1 april 2014 gaf Harm Westers een lezing onder de titel 'Modern Bodembeheer'. Hij vertelde over de belangrijke bijdrage die wormen, wortels, microben zoals schimmels en bacteriën en aaltjes leveren aan de de bodemvruchtbaarheid. Lees hier het uitgebreide verslag van de lezing (pdf-document).

Knotwilgen of andere knotboomsoorten werden vroeger met speciale bijltjes geknot. Bij het knotten bleven stompjes zitten, die weer goed konden uitlopen. Tegenwoordig doet de motorzaag het werk.

Een motorzaag zaagt schijnbaar moeiteloos de dikste takken af. Daardoor is het makkelijk om de takken lekker kort af te zagen, liefst meerdere tegelijk. Soms worden zelfs hele, niet meer zo vitale delen van de knot afgezaagd. Dat lijkt geen probleem. Maar omdat er tot in het oude hout gezaagd wordt, kunnen de slapende knoppen onmogelijk uitlopen. Er ontstaan dus geen of minder nieuwe loten. Hierdoor kan een deel van de knot afsterven. Deze manier van werken kost de knot zijn kop.

De goede hoogte van de af te zagen tak varieert van een halve tot tien centimeter boven het punt waar de tak uit het oudere hout is gegroeid. Met als stelregel: hoe dikker de tak, des te hoger afzagen.

Ook eeuwenoude knoestige lei- of knotlindes ondergaan tegenwoordig de terreur van de motorzaag, waarbij tot diep in het oude hout is gezaagd. Dit met verlies van prachtige oude knoesten en alle risico’s van afsterven van een deel van de boom.

Op 10 juli 2014 bezochten de leden de vele bloeiende akkerranden bij Jurtko Boerma en Joke Hellenberg-Boerma in Rottum. Het ging tijdens die bijeenkomst vooral om de bijen en deze waren op deze hete zomerdag dan ook volop te zien. Onder de oude appelboom gaf Joke een uitleg over de vele soorten randen die op hun akkerbouwbedrijf zijn aangelegd. Boki Luske van het Louis Bolk Instituut ging in op het belang van de randen voor bijen en het effect ervan op plaaginsecten. Uiteraard werden daarna de randen van dichtbij bekeken.  Zie hier foto’s.

Natuurboerderij Lammerburen in Oldehove is uitgegroeid tot een bezoekers- en informatiecentrum dat in de praktijk laat zien waartoe de aanpassingen van agrarische bedrijfsvoering kunnen leiden.De wandelroute over het bedrijf laat de bezoekers kennismaken met landschapselementen als de herstelde slaperdijk, de coupuren, het schotbalkenhuisje, de kikkerpoel, de oude dijkkolk en het landschap van het Reitdiep.In 2009-2010 is het bezoekerscentrum opnieuw ingericht. U vind hier nu veel informatie over Uilen, het nationaal landschap Middag Humsterland en de ontstaansgeschiedenis en agrarisch natuurbeheer. Ook zeer de moeite waard met kinderen!

Natuurboerderij Lammerburen
Electraweg 4
9883 TB Oldehove
www.lammerburen.nl

bord-dln-bescherm

Leden van Wierde & Dijk laten zien dat zij actief zijn met Nestbescherming of deelnemen aan de projecten Kaantjes & Raandjes en Akkervogels. Zij hebben bordjes geplaatst bij hun toegangsweg of langs hun percelen.