Vanuit het pilotproject Agrarisch Landschappelijk Bouwen (ALB) van Wierde & Dijk zijn onlangs twee rapporten naar de subsidiegever Provincie Groningen gestuurd. Het betreft een evaluatierapport met een verslag van onze activiteiten en de opgedane ervaringen tot nu toe. Daarnaast zijn er kort en bondig vijf aanbevelingen gedaan om te blijven stimuleren dat er meer aandacht blijft voor de inpassing van schuren in het landschap. Tevens wordt de suggestie gedaan om ook buiten het werkgebied van Wierde & Dijk hier aandacht aan te besteden. Deze rapporten zijn te downloaden als pdf: evaluatierapport, aanbevelingen

Vermoedelijk komt er pas in najaar 2018 meer helderheid over een eventueel vervolg.

Wierde & Dijk verspreidt deze zomer de uitgave van de BoerderijenStichting 'In Groningen gaat het dak eraf! Nieuwe kansen voor agrarische daken’.

Het doel van het pilotproject Agrarisch Landschappelijk Bouwen (ALB) van de Provincie Groningen en Vereniging Wierde & Dijk was het bouwen van mooiere schuren en stallen die goed in het landschap passen, bij voorkeur met behulp van een architect. Van het project zijn twee films gemaakt door Sarah Stiles van Hogeland Films, een korte introductiefilm en een documentaire van twintig minuten waarin het verloop van het project aan de orde komt en het bouwproces van drie schuren in beeld wordt gebracht.

{

}

{

}

Ruim tachtig belangstellenden waren vrijdag 14 juni 2019 aanwezig in de (ALB-pilot) schuur van maatschap Westers te Hornhuizen om de ervaringen uit het ALB project te vernemen. Vanuit alle overheidslagen (rijk, provincie, gemeenten) werd verteld over het belang van landschaps-inclusief bouwen en hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan.  Voor een (beeld)verslag klik hier.

 

Op 21 september hebben raadsleden en gemeenteambtenaren een excursie gemaakt in het kader van het project Agrarisch Landschappelijk Bouwen (ALB) van Wierde en Dijk. Per touringcar is een rondrit in Noord-Groningen gemaakt langs de drie schuren die in het pilotproject zijn gerealiseerd. 

excursie20180518x
Gedeputeerde Henk Staghouwer is woensdag 16 mei 2018 met een heel gezelschap het resultaat gaan bekijken van de subsidie van de Provincie Groningen die besteed is aan het pilot project Agrarisch Landschappelijk Bouwen. De excursie ging langs de drie schuren die gebouwd zijn in samenwerking met een architect.
Voor een uitgebreider (beeld)verslag klik hier (pdf).

De deadline van het bouwdeel van het pilotproject ALB van Wierde & Dijk was 31 januari. Het resultaat is de bouw van drie schuren onder architectuur. De twee andere genomineerden hebben de deadline helaas niet gehaald. Redenen waren de te krappe tijd die er voor stond en de trage besluitvorming.

Op maandagmiddag 8 mei is onder veel belangstelling door gedeputeerde Staghouwer het boek ‘Boerderijen in het wierden- en dijkenlandschap’ in ontvangst genomen uit handen van Koos Koop, voorzitter van de agrarische natuur- en landschapsvereniging Wierde & Dijk. Het boek, geschreven door bestuurslid Attie Bos, bevat zeventien interviews met boeren over nieuw- of herbouw van hun schuur of stal met het landschap als uitgangspunt.
Ruim 75 aanwezigen uit de agrarische- en bouwwereld, overheid en andere belangstellenden waren aanwezig toen Attie Bos aan de hand van beeldmateriaal in vogelvlucht de geschiedenis van verschillende Groninger boerderijtypes en schuren toelichtte. Foto's

Agrarisch Landschappelijk Bouwen (ALB)


Binnen de agrarische sector worden veel nieuwe schuren gebouwd die er anders uitzien dan hun traditioneel gebouwde voorgangers. Wierde & Dijk vindt het van belang dat nieuwe schuren passen in het landschap en daar waar mogelijk aansluiten bij de bestaande historische gebouwen. Daarom is in 2002 gestart met het project ‘Agrarisch Landschappelijk Bouwen’ (ALB). Het project liep tot 2019.

 

Waarom dit project?

Op het Groninger platteland verrezen tal van nieuwe modernse schuren. Nieuwe schuren waren door schaalvergroting, aardbevingsschade en asbesthoudende schuurdaken vaak onontkoombaar. Menig schuur voldeed niet meer aan de eisen van de huidige landbouw.  Bij de bouw van nieuwe schuren werd begin deze eeuw te weinig rekening gehouden met het landschap en de traditionele kenmerken van een Groninger schuur. Agrariers kozen veelal voor een standaardschuur uit een catalogus.

 

Projectbeschrijving

Met het project ALB hield Wierde & Dijk een pleidooi voor mooie stallen en sturen. Wierde & Dijk wilde graag dat agrariers bij de bouw van een schuur een architect in de arm zouden nemen. Er zijn vier karakteristieke schuren gerealiseerd en er is een rijk geïllustreerd praktijkboek uitgegeven. In 2013 blies Wierde & Dijk het ALB-project nieuw leven in. De nieuwe ALB-werkgroep keek naar de problemen waar boeren tegenaan liepenbij de nieuw- en verbouw van hun gebouwen. Daarbij is geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag waarom toch steeds weer voor een standaardmodel wordt gekozen. 

 

Tijdbalk

2002: start project Agrarisch Landschappelijk Bouwen (ALB)
2003: Publicatie praktijkboek ALB met verschillende ontwerpen.
2006-2014: Verdienmodel/Keukentafelgesprekken over randvoorwaarden bouw grote melkveestallen 
2011: Project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ van Libau, LTO-Noord en Landschapsbeheer Groningen, gefinancierd door het Waddenfonds. Realisatie van vijf grote en een aantal kleine projecten.
2015: Herstart project, voorstel voor een Investeringsfonds.Toekenning pilot-project door Provincie Groningen.
2016: Start pilot-project ALB. Architectenmarkt. Veel belangstelling, veel aanvragen voor deelname project.
2017: Toekenning subsidie aan vijf agrariërs voor bouwen met behulp van een architect

 

Praktijkboek

In het kader van het project is in 2003 een boekwerk verschenen over Agrarisch Landschappelijk Bouwen. De volledige titel ervan luidt: 'Agrarisch Landschappelijk Bouwen in het wierden- en dijkenlandschap - Bouwen met het landschap als uitgangspunt'. Op 8 mei is onder veel belangstelling door gedeputeerde Staghouwer het boek in ontvangst genomen. Foto's van de presentatie.

 

Thema-avond en -middag 

Er is in april 2015 een thema-avond georganiseerd voor boeren met bouwplannen. Vier architecten waren uitgenodigd om met de boeren in discussie te gaan. Begin juni 2015 is een middag Boeren voor Boeren  georganiseerd. Op deze middag gingen boeren met bouwplannen in een kleine groep in gesprek met collega-boeren die al hebben gebouwd of bezig zijn dat te doen. Zaken als kleurkeuze, ondergrond of vergunningen kwamen bijvoorbeeld aan de orde. Met behulp van maquettes en tekeningen werd één en ander verduidelijkt. Lees het volledige verslag van deze avond in PDF.

 

Excursies 2018

Gedeputeerde Henk Staghouwer is woensdag 16 mei 2018 met een heel gezelschap het resultaat gaan bekijken van de subsidie van de provincie Groningen die besteed is aan het project. De excursie ging langs de drie schuren die gebouwd zijn in samenwerking met een architect. Voor een uitgebreider (beeld)verslag klik hier (pdf). Op 21 september kregen raadsleden en gemeenteambtenaren een excursie. Per touringcar maakten ze een rondrit langs de drie schuren die in het pilotproject zijn gerealiseerd. Klik hier voor een beeldverslag (pdf).

 

Slotbijeenkomst 2019

Ruim tachtig belangstellenden waren 14 juni 2019 aanwezig in de schuur van maatschap Westers te Hornhuizen om de ervaringen uit het ALB project te vernemen. Vanuit alle overheidslagen (rijk, provincie, gemeenten) werd verteld over het belang van landschaps-inclusief bouwen en hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan. Voor een (beeld)verslag klik hier.

 

Aanbevelingen

In 2018 zijn voor de provincie Groningen aanbevelingen opgesteld om te blijven stimuleren dat er meer aandacht blijft voor de inpassing van schuren in het landschap. Tevens wordt de suggestie gedaan om ook buiten het werkgebied van Wierde & Dijk hier aandacht aan te besteden. Klik hier voor de aanbevelingen.

 

Publicaties