Zaterdag 25 mei 2013 werd een excursie gehouden bij het melkveebedrijf van de familie Agema in Kollumerpomp. Dit bedrijf is landelijk bekend om zijn weidevogelaanpak en de grote aantallen weidevogels die er voorkomen. Daarnaast is het ook nog eens een top-melkveebedrijf. 

Hessel Agema gaf een enthousiaste uitleg over de bedrijfsvoering waaruit bleek dat vogelbescherming, landschapskwaliteit en economische bedrijfsvoering wel degelijk zijn te combineren. De bedrijfsvoering draagt substantieel bij aan de biodiversiteit van de plattelandsomgeving. Er is veel aandacht is voor water, bodem, vegetatie en fauna.

Aansluitend maakten de deelnemers op een open wagen (bij een straffe, koude wind, ja, je moet er wat voor over hebben) een rondtocht over de landerijen, waarbij een indruk werd gekregen van de resultaten van de bijzondere aanpak.

Kijk hier voor de foto’s van de excursie.

Meer informatie over het bedrijf en de stichting Skalsumer Natuurbeheer is hier te vinden. 

crangeweer20130417 165156nacrp

Crangeweer is een succesvol weidevogelgebied. Vogels als grutto’s, kieviten,  scholeksters, tureluurs, graspiepers, veldleeuweriken vinden hier een habitat waarin ze uitstekend kunnen foerageren en broeden. In het gebied is rust, ruimte en voedsel aanwezig. Een belangrijke voedselbron is de ‘plas-dras-zone’ nabij de NAM-locatie. In zo’n doorwaadbare plas vinden de steltlopers mogelijkheden om, in het vroege voorjaar, goed te kunnen foerageren en daardoor goed opgevet aan het broedseizoen te kunnen beginnen. Maar ook jonge vogels, vooral tureluurs en kieviten, vinden langs de waterrand veel van hun voedsel als wormen, slakjes, spinnetjes en andere insecten. Het afgelopen jaar heeft er op het eilandje in de plas zelfs een klutenpaar succesvol gebroed.