Op vrijdag 22 maart heeft weidevogelbeschermer Sieger Wiersma uit Usquert het eerste kievitsei in het werkgebied van de agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk gevonden. Lees het hele bericht.

Crangeweer, gelegen net ten zuidwesten van Stedum, is een bijzonder weidevogelgebied. Het is een klein gebied waar gesubsidieerd weidevogelbescherming kan plaatsvinden. Wierde & Dijk is hier gebiedscoördinator in het kader van de SNL-subsidieregeling en Sieger Wiersma verzorgt de praktische uitwerking van het benodigde beheer in Crangeweer. Lees hier een verslag van zijn spannende veldwerk in het voorjaar van 2015.

Wierde & Dijk is gebiedscoördinator voor het Collectieve Weidevogelgebied ‘Crangeweer’, gelegen ten zuidwesten van Stedum. Ieder voorjaar strijkt hier een groot aantal weidevogels neer op dit circa 125 hectare grote gebied. Soorten als kievit, scholekster, grutto en tureluur nestelen en broeden er en brengen er hun jongen groot.

De weidevogels van de akkers, de kievit en de scholekster hebben een goed broedseizoen gehad. Daarentegen hebben de tureluur en vooral de grutto, een matig broedseizoen achter de rug. Beide ontwikkelingen hebben het warme voorjaar als oorzaak. Dat blijkt uit het verslag van het  collectief Crangeweer en omgeving over het seizoen 2014. Het verslag is hier in te zien en te downloaden

Zaterdag 25 mei 2013 werd een excursie gehouden bij het melkveebedrijf van de familie Agema in Kollumerpomp. Dit bedrijf is landelijk bekend om zijn weidevogelaanpak en de grote aantallen weidevogels die er voorkomen. Daarnaast is het ook nog eens een top-melkveebedrijf. 

Hessel Agema gaf een enthousiaste uitleg over de bedrijfsvoering waaruit bleek dat vogelbescherming, landschapskwaliteit en economische bedrijfsvoering wel degelijk zijn te combineren. De bedrijfsvoering draagt substantieel bij aan de biodiversiteit van de plattelandsomgeving. Er is veel aandacht is voor water, bodem, vegetatie en fauna.

Aansluitend maakten de deelnemers op een open wagen (bij een straffe, koude wind, ja, je moet er wat voor over hebben) een rondtocht over de landerijen, waarbij een indruk werd gekregen van de resultaten van de bijzondere aanpak.

Kijk hier voor de foto’s van de excursie.

Meer informatie over het bedrijf en de stichting Skalsumer Natuurbeheer is hier te vinden. 

crangeweer20130417 165156nacrp

Crangeweer is een succesvol weidevogelgebied. Vogels als grutto’s, kieviten,  scholeksters, tureluurs, graspiepers, veldleeuweriken vinden hier een habitat waarin ze uitstekend kunnen foerageren en broeden. In het gebied is rust, ruimte en voedsel aanwezig. Een belangrijke voedselbron is de ‘plas-dras-zone’ nabij de NAM-locatie. In zo’n doorwaadbare plas vinden de steltlopers mogelijkheden om, in het vroege voorjaar, goed te kunnen foerageren en daardoor goed opgevet aan het broedseizoen te kunnen beginnen. Maar ook jonge vogels, vooral tureluurs en kieviten, vinden langs de waterrand veel van hun voedsel als wormen, slakjes, spinnetjes en andere insecten. Het afgelopen jaar heeft er op het eilandje in de plas zelfs een klutenpaar succesvol gebroed.