Op een akker in het werkgebied van Wierde & Dijk is recent een jong wit haasje geboren. Het diertje is afgelopen week ontdekt door akkerbouwer Arjan Koop toen deze op zijn land bezig was met werkzaamheden. Het diertje had zich verstopt op een geploegde akker maar viel vanwege zijn opvallend witte kleur vrij snel op. Foto's van Albert-Erik de Winter.

Zestien organisaties en verenigingen waaronder Wierde&Dijk  slaan de handen ineen voor de Groninger akkervogels Zij stellen dat de Groninger akkervogels een betere bescherming verdienen . In het Akkervogelmanifest Groningen 2021 (download pdf) kondigen zij een Actieplan Groninger Akkervogels aan, dat eind 2021 gereed moet zijn. Dit zal concrete acties bevatten om te komen tot levensvatbare akkervogelpopulaties. Het actieplan is een vervolg op het Actieplan Weidevogels Groningen uit 2018.

Wie aan een mooie vegetatie denkt, denkt wellicht niet meteen aan Noord-Groningen. Toch kun je hier in bermen en op dijken ook fraaie soorten aantreffen zoals veldlathyrus, vogelwikke, kleine ratelaar, heelblaadjes, gele en met een beetje geluk ook paarse morgenster. Albert-Erik de Winter schreef  in Oase, tijdschrift voor natuurlijke tuinen en heemtuinen, een artikel hierover. Download (pdf)

De kwaliteit van de bodem en het water verbeteren, door het land op een natuurlijke manier te bewerken. Dat is het uitgangspunt voor de komende vier jaar van Gouden Gronden. Gouden Gronden is een initiatief van de provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt, Collectief Midden Groningen, Collectief Groningen West, natuurvereniging Wierde & Dijk en de vereniging Biowad. Gezamenlijk zetten deze partijen zich in voor de ontwikkeling van projecten om  de kwaliteit van de landbouwbodem en het water te verbeteren.

Henk Staghouwer presenteert programma Gouden Gronden

Het plan van aanpak voor de komende vier jaar werd op 31 januari gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Gouden Gronden.

Op donderdag 5 juli is het eindrapport ’Vogelgraan' uitgereikt aan gedeputeerde Staghouwer. Het rapport belicht het onderzoek ‘Akkervogelvriendelijk bouwplan met zomergraan en stoppel’ dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd op 9 akkerbouwbedrijven in de provincie Groningen. Dit op initiatief van Wierde & Dijk en ANOG. Vogelgraan is een extensieve zomergraan teelt waarbij de stoppel in de winter blijft liggen. Dit heeft een positief effect op akkervogels in zomer én de winterperiode. De resultaten worden vertaald naar een nieuw beheerpakket.

In het kader van de subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) vindt er akkervogelbeheer plaats in het gebied van Wierde & Dijk op zo’n 223 hectare bij circa 50 deelnemers (2013-2014). Er zijn akkers voor broedende vogels en akkers speciaal ingericht voor doortrekkende en overwinterende akkervogels. Jaarlijks wordt het vóórkomen van de vogels geteld om de effectiviteit van de SNL-maatregelen te onderzoeken. De resultaten van deze tellingen worden gerapporteerd. Ook zijn er rapporten verschenen in het kader van andere/voorgaande subsidieregelingen of speciale onderzoeksrapporten. Het nieuwste rapport in deze reeks is het rapport Wintertelling en vogelsoorten van de Rode Lijst 2013-2014. Bauke Koole, 2015. Download.

Het Louis Bolk Instituut heeft als uitvloeisel van het FAB-randen project een nieuwe brochure uitgegeven 'Aanleg en beheer van akkerranden: onkruid de baas blijven' (pdf-bestand). De kennis die is opgedaan is op een toegankelijke manier verwerkt in deze brochure en kan anderen inspireren om akkerranden te integreren in de bedrijfsvoering.

Het subsidiestelsel van agrarisch natuurbeheer wordt drastisch gewijzigd. Tot op heden wordt de subsidie verstrekt door de overheid door middel van de SNL-subsidie, vanaf januari 2016 gebeurt dit door Collectieven. Deze samenwerkingsverbanden van de beheerders zelf krijgen daarmee meer zeggenschap en de uitvoeringskosten worden verlaagd.

Het huidige akkervogelbeheer leidt tot resultaat, maar heeft een nadeel: onkruid. Vooral distels zijn in de meerjarige akkervogelpercelen niet te bestrijden. Onder akkerbouwers neemt het draagvlak  voor deelname aan het  akkervogelbeheer hierdoor af. Wierde & Dijk zoekt daarom samen met de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG)  naar nieuwe wegen om akkervogels voedsel, broed- en schuilmogelijkheden te bieden, maar wel op een manier die inpasbaar is in de moderne landbouwpraktijk. In een driejarig project worden nu de  mogelijkheden van een aangepaste teelt van zomergraan onderzocht.

In juli 2015 was er een bijzonder geluid te horen in de polders van Noord-Groningen:  de roep van de kwartelkoning. Op zeker acht locaties klonk het kenmerkende geluid. De kwartelkoning is een  zeldzame akkervogel  en is de afgelopen jaren nooit in zulke hoge aantallen  in Noord-Groningen waargenomen. Bijna allemaal  zitten ze in percelen die speciaal voor akkervogels zijn ingericht.

Binnen het SNL-akkervogelbeheer worden we de laatste jaren in Noord-Groningen geconfronteerd met grote problemen met akkerdistel. De provincie Groningen heeft -na uitgebreid overleg hierover- aangegeven dat maaien in de beheereenheden tijdens het broedseizoen mogelijk is. Als er in het geval van distelproblematiek een wens van de beheerder is om te kunnen maaien, moet wel uitdrukkelijk vooraf worden gekeken naar broedgevallen. Dit om ongewenst uitmaaien van nesten te voorkomen.

“Vogels kijken doe je met je oren.” Dit was de insteek die vogelkenner Bauke Koole koos tijdens de minicursus herkenning akkervogels op 12 februari 2015. Tijdens de cursus besprak hij de vogels die kunnen worden aangetroffen in de SNL broedvogel-beheereenheden. Met een quiz  ‘herkennen vogelgeluiden’ werd de avond afgesloten. Links naar de geluiden treft u aan in dit artikel.

Doe mee met de vogeltellingen voor de vogelatlas en help mee het aantal waarnemingen in het Wierde & Dijk gebied te verhogen! Elke vogelliefhebber kan in het kader van het BOEST-project losse waarnemingen van alle vogels op eenvoudige wijze doorgeven via internet.  BOEST staat voor: Broedcodes Ophogen Extra Soorten Tellen.

middendijk

 

 

 

November 2013 hebben we tijdens de natuurwerkdag ruim 200 struikjes geplant op en nabij de Middendijk bij Usquert. Foto's.

 

Dit is gedaan om de omgeving van de Middendijk nog aantrekkelijker te maken voor akkervogels.

 Kort na de aanplant bleek bij sommige struiken schade door hazen op te treden. Daarom zijn de struiken alsnog voorzien van een beschermende boomwikkels. Meidoorns, hondsroos, vlier, sleedoorn, wilg en andere soorten zijn inmiddels flink aan het groeien, zoals op de foto uit mei te zien is.

In Noord Groningen is Wierde & Dijk al sinds 2004 actief bezig op gebied van akkervogelbeheer. De afgelopen tien jaar zijn in het gebied van de agrarische natuurvereniging verschillende onderzoeken uitgevoerd; in de laatste zes jaar is ook ervaring opgedaan met collectief akkervogelbeheer. Sommige resultaten waren hoopgevend, andere teleurstellend. Op basis hiervan heeft Wierde & Dijk haar zienswijze  op het akkervogelbeheer in Noord-Groningen opnieuw geformuleerd.
Wierde & Dijk kijkt hierbij breder dan alleen het akkervogelbeheer. We zien in het veld dat maatregelen die binnen verschillende thema’s genomen worden een positief effect op elkaar hebben. Daarom hebben we gekozen voor een totaal pakket aan maatregelen dat betrekking heeft op de AKKERNATUUR in het akkerbouwgebied in Noord Groningen.
De zienswijze is vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 oktober 2013 en is hier in te zien.