Wierde & Dijk is de vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen. Zij verenigt streekbewoners die zich willen inzetten voor de bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. Agrarische leden en burgerleden werken daarin samen.

Het werkgebied draagt de sporen van de ontstaan- en bewoningsgeschiedenis die zich uitstrekt over millennia. Het landschap maakt deel uit van het kleikustgebied dat loopt van Den Helder tot aan Esbjerg. Landschapskenmerken als wierden, dijken en open polders, kwelder- en oeverwallen bepalen het karakter. Het gebied wordt beschouwd als het oudste, nog grotendeels intact zijnde cultuurlandschap van Noordwest Europa.

De vereniging zet projecten op waarbij vrijwilligheid, inpasbaarheid en financiële onderbouwing zeer belangrijke aandachtspunten zijn. De projecten zijn praktische uitwerkingen van de wens om de kloof tussen een verantwoorde economische bedrijfsvoering en het gewenste natuur- en landschapsbeheer te overbruggen. Een uitgangspunt daarbij is de overtuiging dat alleen een economisch sterke landbouwsector zijn functie als drager van het (cultuur) landschap kan vervullen.

In het bestuur van Wierde & Dijk zijn zowel boeren- als burgerleden vertegenwoordigd. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen: Geert Bos (Usquert), Harry Hoving (Bedum), Albert-Erik de Winter (Usquert), Marjan van Dongen (Schouwerzijl), Aniëla Sirks (Middelstum) en Heleen Hommes (Pieterburen)

Binnen Wierde & Dijk zijn enkele projectgroepen en commissies actief. In elke projectgroep of commissie heeft minimaal een bestuurslid zitting. Op deze manier blijft het bestuur spin in het web bij alle ontwikkelingen.

Projectgroepen
· Agrarisch landschappelijk Bouwen (ALB): Geert Bos. Het pilotproject ALB (2013-2019) is inmiddels afgesloten en de werkgroep is ontbonden. Wel wordt er nog advies en voorlichting gegeven.
· Bijenproject Bedum: Harry Hoving
· Vlinderproject burgers en Bijenproject Loppersum: vacant
· Gouden Gronden: Geert Bos (project is intussen afgesloten)
· Natuurlijke slaperdijken: Geert Bos
- Project Landlopen: Heleen Hommes
- Project Mooi Heem: Marian van Dongen
- Project Groen Platform Hogeland: Harry Hoving

Commissies

Collectief Midden Groningen (CMG)
Vertegenwoordiger van Wierde & Dijk: Aniëla Sirks

Kascommissie: wordt iedere ledenvergadering opnieuw samengesteld.

Bestuur

Geert Bos, Usquert (voorzitter)
06 12650331 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aniëla Sirks, Middelstum (secretaris)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harry Hoving, Bedum (penningmeester)
06-49606488 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Albert-Erik de Winter, Usquert
06 30 60 57 37 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marian van Dongen, Schouwerzijl
06-13574092 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Heleen Hommes, Pieterburen
06 20 52 69 90 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretariaat
Ploegersweg 7, 9991 CA Middelstum
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webmaster
Addo van der Eijk, Usquert
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Streekbewoners, burgers en boeren, kunnen lid worden van Wierde & Dijk. Het lidmaatschap kost 25 euro per kalenderjaar. 
Tenminste een maal per jaar ontvangen leden en donateurs een gedrukte nieuwsbrief. Zij worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en activiteiten.
Aanmelden voor het lidmaatschap kan door een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te sturen met daarin uw adresgegevens. Opzegging van het lidmaatschap kan met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Dat wil zeggen vóór 1 december voorafgaand aan het eerstvolgende kalenderjaar.

Het bestuur is verheugd u hierbij het beleidsplan van Wierde & Dijk voor het jaar 2021 te presenteren. Helaas is het vanwege de corona pandemie nog niet mogelijk deze te delen via een Algemene Leden Vergadering.Toch willen wij u alvast op de hoogte stellen van de beleidslijnen die wij als bestuur voor ons zien in de komende tijd voor onze vereniging. Hopelijk lukt het in de loop van dit jaar met u hierover in gesprek te gaan.

Sinds het najaar van 2009  heeft Wierde & Dijk de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze status zijn giften aan Wierde & Dijk  fiscaal aftrekbaar. Ook kosten die gemaakt worden voor Wierde & Dijk die niet vergoed worden (wat het geval kan zijn bij vrijwilligerswerk), tellen als een gift en zijn aftrekbaar. De gegevens over ANBI zijn hier te vinden. Het beleidsplan waar in het formulier van de ANBI naar verwezen wordt, vindt u hier.