We zijn ontdaan door het overlijden van Henk Rozeboom, echtgenoot van ons oud-bestuurslid Attie Bos. We herinneren ons Henk als een innemende, nuchtere en vrolijke man. We hadden de stellige indruk dat hij het bestuurswerk van Attie met een goede portie relativeringsvermogen bezag. We wensen haar en hun kinderen sterkte met hun verlies.
Bestuur Wierde en Dijk

Op 23 december is Hanny Hiddema overleden. 
Hanny was mede-oprichter en bestuurslid van onze vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen, Wierde & Dijk.  Zij heeft zich in het bestuur en later in de PR-commissie altijd met volle inzet gewijd aan 'haar' Wierde & Dijk. Wij zullen haar enthousiasme, betrokkenheid en daadkracht missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar partner en familie. Wij wensen hen de kracht toe om dit verlies te dragen.
Het bestuur van Wierde & Dijk

Het bestuur is verheugd u hierbij het beleidsplan van Wierde & Dijk voor het jaar 2021 te presenteren. Helaas is het vanwege de corona pandemie nog niet mogelijk deze te delen via een Algemene Leden Vergadering.Toch willen wij u alvast op de hoogte stellen van de beleidslijnen die wij als bestuur voor ons zien in de komende tijd voor onze vereniging. Hopelijk lukt het in de loop van dit jaar met u hierover in gesprek te gaan.

Tijdens de ALV van 3 maart zijn de leden bijgepraat over het gevoerde beleid van het bestuur en is gesproken over de kansen en mogelijkheden die Wierde & Dijk ziet voor de komende jaren wat betreft gezond bodembeheer, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en het agrarisch landschappelijk bouwen.
Wegens beëindiging van de statutair vastgestelde termijnen is afscheid genomen van de bestuursleden Koos Koop en Attie Bos. Beide bestuurders zijn de afgelopen jaren van grote betekenis geweest voor Wierde en Dijk. Voorzitter Geert Bos bedankte beiden voor hun inzet, Koos met name op het vlak van natuurinclusieve landbouw en Atie voor het agrarisch landschappelijk bouwen.
Toegetreden tot het bestuur zijn Marjan van Dongen uit Schouwerzijl en Aniëla Sirks uit Middelstum.

De privacy verklaring van W&D is hier in te zien.

Wierde & Dijk is de vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen. Zij verenigt streekbewoners die zich willen inzetten voor de bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. Agrarische leden en burgerleden werken daarin samen.

Het werkgebied draagt de sporen van de ontstaan- en bewoningsgeschiedenis die zich uitstrekt over millennia. Het landschap maakt deel uit van het kleikustgebied dat loopt van Den Helder tot aan Esbjerg. Landschapskenmerken als wierden, dijken en open polders, kwelder- en oeverwallen bepalen het karakter. Het gebied wordt beschouwd als het oudste, nog grotendeels intact zijnde cultuurlandschap van Noordwest Europa.

De vereniging zet projecten op waarbij vrijwilligheid, inpasbaarheid en financiële onderbouwing zeer belangrijke aandachtspunten zijn. De projecten zijn praktische uitwerkingen van de wens om de kloof tussen een verantwoorde economische bedrijfsvoering en het gewenste natuur- en landschapsbeheer te overbruggen. Een uitgangspunt daarbij is de overtuiging dat alleen een economisch sterke landbouwsector zijn functie als drager van het (cultuur) landschap kan vervullen.

Streekbewoners, burgers en boeren, kunnen lid worden van Wierde & Dijk. Het lidmaatschap kost 25 euro per kalenderjaar. Donateurs ondersteunen Wierde & Dijk voor minimaal 15 euro per jaar.
Tenminste een maal per jaar ontvangen leden en donateurs een gedrukte nieuwsbrief. Zij worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en activiteiten.
Aanmelden voor het lidmaatschap kan door een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te sturen met daarin uw adresgegevens. Opzegging van het lidmaatschap kan met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Dat wil zeggen vóór 1 december voorafgaand aan het eerstvolgende kalenderjaar.

In het bestuur van Wierde & Dijk zijn zowel boeren- als burgerleden vertegenwoordigd. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen: Geert Bos (Usquert), Piet Glas (Loppersum), Harry Hoving (Bedum), Albert-Erik de Winter (Usquert), Marjan van Dongen (Schouwerzijl), Aniëla Sirks (Middelstum)..

Binnen Wierde & Dijk zijn enkele projectgroepen en commissies actief. In elke projectgroep of commissie heeft minimaal een bestuurslid zitting. Op deze manier blijft het bestuur spin in het web bij alle ontwikkelingen.

Projectgroepen
· Agrarisch landschappelijk Bouwen (ALB): Geert Bos. Het pilotproject ALB (2013-2019) is inmiddels afgesloten en de werkgroep is ontbonden. Wel wordt er nog advies en voorlichting gegeven.
· Bijenproject Bedum: Harry Hoving
· Vlinderproject burgers en Bijenproject Loppersum: Piet Glas
· Project Schoon erf/Schoon water: Harry Hoving
· Gouden Gronden: Geert Bos
· Natuurlijke slaperdijken: Geert Bos

Commissies

Collectief Midden Groningen (CMG)
Vertegenwoordiger van Wierde & Dijk: Aniëla Sirks

Kascommissie: wordt iedere ledenvergadering opnieuw samengesteld.

Bestuur

Geert Bos, Usquert (voorzitter)
06 12650331 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aniëla Sirks, Middelstum (secretaris)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Piet Glas, Loppersum (PR)
0596-551244 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harry Hoving, Bedum (penningmeester)
06-49606488 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Albert-Erik de Winter, Usquert
06 30 60 57 37 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marian van Dongen, Schouwerzijl
06-13574092 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretariaat
Ploegersweg 17, 9991 CA Middelstum
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webmaster 
Leo Leunissen, Broek 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sinds het najaar van 2009  heeft Wierde & Dijk de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze status zijn giften aan Wierde & Dijk  fiscaal aftrekbaar. Ook kosten die gemaakt worden voor Wierde & Dijk die niet vergoed worden (wat het geval kan zijn bij vrijwilligerswerk), tellen als een gift en zijn aftrekbaar.
De gegevens over ANBI zijn hier te vinden. Het beleidsplan waar in het formulier van de ANBI naar verwezen wordt, vindt u hier.