Donderdag 18 september 2014 heeft gedeputeerde Henk Staghouwer te Rottum de eerste veldgids 'Natuurvriendelijk slootbeheer' in ontvangst genomen.  Foto's.

Rietsloten, inmiddels weten we er binnen Wierde & Dijk heel veel van. De afgelopen jaren hebben we onderzoeken gedaan naar beheer, vogels, andere levensvormen, waterkwaliteit en doorstroom.  In het boek ’Riet, een ecologische visie op sloten’ zijn de resultaten gepresenteerd en maken we kennis met gebiedsbewoners die op verschillende wijze betrokken zijn bij riet.  U kunt een gratis exemplaar van dit boek aanvragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Uit een rietinventarisatie in 2013 blijkt dat in Noord-Groningen zo’n 10 tot 12 procent van  de watergangen en sloten riet staat. Dat is grofweg 500 kilometer winst voor de natuur.

Akkerbouwer Jon Knook en Loco dijkgraaf Johannes Lindenbergh komen in beeld in een film over riet, die afgelopen winter in opdracht van Wierde & Dijk is gemaakt. Dubbelklik op scherm voor groot beeld. . 

Lid Arie van der Spek heeft eind 2012 een natuurvriendelijke oever aangelegd langs het Hunsingokanaal te Zoutkamp. De aanleg is betaald door het waterschap, de grond blijft zijn eigendom, jaarlijks ontvangt hij een beheervergoeding. In deze film vertelt hij over deze groen-blauwe dienst. 

Het waterschap, provincies en ANV’s hebben de afgelopen drie jaar ervaringen opgedaan met groenblauwe diensten. Lees hier meer over de zogenaamde 'blauwe diensten'

 

Twee keer per jaar verspreidt waterschap Noorderzijlvest een nieuwsbrief onder agrarisch ondernemers. In de laatste uitgave (2014-nummer 25) stond een mooi interview met lid Jan de Jong  over rietsloten en het nut van aangepast rietbeheer (pdf-bestand).

Het waterschap Noorderzijlvest geeft riet meer kansen. De regels voor het schonen van sloten worden verruimd.Met name bij watergangen die minder belangrijk zijn voor de doorstroming wordt het beheer vrij gelaten en mag riet blijven staan. De verplichting om het riet in het najaar te verwijderen wordt aangepast.  (Zie ook de website van Noorderzijlvest. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het symposium ‘Een pluim voor riet, over de waarde van rietsloten voor natuur, milieu en landschap’ dat gehouden werd op 21 november 2012. Het symposium werd bijgewoond door ruim honderd agrariërs, burgers, onderzoekers en vertegenwoordigers van de overheid.

Om ecologisch slootbeheer door agrariërs te bevorderen, liep van 2006 tot en met 2014 het project Kaantjes & Raandjes. Kaantjes & Raandjes zette oud riet in sloten op de kaart. Binnen dit project zijn rietinventarisaties uitgevoerd, onder meer naar broedvogels en het areaal aan rietsloten, lieten agrariërs als pilot oud riet in sloten staan en werd de opgedane kennis breed gedeeld. Onder meer met een symposium, een veldgids, een boek en diverse rap-porten en artikelen in vakbladen, kranten en tijdschriften. 

 

Waarom dit project?

In het open dijken- en wierdenlandschap van Noord-Groningen ligt een dicht netwerk aan sloten en watergangen. Deze sloten dienen in principe om overtollig water af te voeren. Voor menig sloot is het mogelijk om niet jaarlijks te schonen. Dan ontstaat oud riet. Het voorkomen van de meeste soorten rietvogels hangt sterk samen met de aanwezigheid van oud riet. De gemiddelde dichtheid aan rietvogels is er bijna zes keer hoger dan in alleen jong riet. Zo is de presentie van de kleine karekiet in sloten met oud riet 48%, tegen 17% in jonge rietsloten. Een rietsloot biedt daarnaast een geschikte habitat voor (water)planten, vissen, kleine zoogdieren, amfibieën en insecten. 

 

Projectbeschrijving

Binnen het project liet een veertigtal agrariërs zoveel mogelijk oud riet in sloten staan, wat een goed leefmilieu heeft opgeleverd voor onder meer rietvogels, insecten, kleine zoogdieren en amfibieën. Voor het project  is een resultaatverplichting afgesloten van 80 kilometer aan rietsloten binnen het werkgebied van Wierde & Dijk. Onder de definitie 'rietsloot' vielen alle sloten waar minimaal aan één oever riet is blijven staan. Uit een rietinventarisatie in 2013 bleek dat in Noord-Groningen zo’n 10 tot 12 procent van de watergangen en sloten riet stond. Dat was grofweg 500 kilometer winst voor de natuur. Om handvatten te krijgen om het slootonderhoud goed uit te voeren zijn er keukentafelgesprekken met  boeren gehouden. Het waterschap en loonwerkers schoven ook aan. Doel was het verzamelen van praktische ervaringen en tips. 

 

Symposium

Op 21 november 2012 organiseerde Wierde & Dijk het symposium ‘Een pluim voor riet, over de waarde van rietsloten voor natuur, milieu en landschap’. Het symposium werd bijgewoond door ruim honderd agrariërs, burgers, onderzoekers en vertegenwoordigers van de overheid. Tijdens het symposium werd het boek ‘RIET, een ecologische focus op sloten’ gepresenteerd. Voorzitter Evert Smink overhandigde het eerste exemplaar aan Johannes Lindenbergh, loco-dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest.

 

Veldgids Natuurvriendelijk slootbeheer

September 2014 nam gedeputeerde Henk Staghouwer te Rottum de eerste veldgids 'Natuurvriendelijk slootbeheer' in ontvangst. Met de veldgids wil Wierde & Dijk aan boeren en andere beheerders praktische tips meegeven voor een meer natuurvriendelijk slootbeheer. 

 

Onderzoeken

In het kader van het project zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, onder meer naar de broedvogels in oud riet. Een overzicht van de verschenen rapporten: 

 

Overige publicaties

In het kader van de pilot van het project Kaantjes & Raandjes van Wierde & Dijk zijn in de periode 2010-2013 diverse onderzoeksrapporten verschenen.