Wierde & Dijk heeft een bijdrage van  750 euro beschikbaar gesteld aan het vogelringstation Eemshaven. Deze bijdrage zal worden ingezet voor ondersteuning van vogelringactiviteiten. W&D heeft de bijdrage met name beschikbaar gesteld vanwege (ring)onderzoek naar vogels van rietsloten, erven en akkers in het boerenland.
Blauwborst m AEW

Blauwborst (man) - foto Albert-Erik de Winter

In de oostelijke Eemshaven worden sinds 1999 vogels gevangen en geringd ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij voornamelijk om kleine zangvogels waaronder ook rietvogels en boerenlandvogels zoals blauwborst, rietzanger, kleine karekiet, rietgors boerenzwaluw, kneu, roodborsttapuit, gele kwikstaart en graspieper. Genoemde vogelsoorten zijn kenmerkend voor de boerderijerven, akkers en rietsloten in het werkgebied van Wierde & Dijk.De kennis die voortkomt uit dit onderzoek kan hopelijk worden ingezet voor een nog betere bescherming van deze vogelsoorten.

Momenteel loopt bij Wierde & Dijk het project “Mooi Heem”. Dit project is gericht op de groene inrichting van (boeren)erven in het buitengebied. Van deze inrichting profiteert ook de flora en fauna, waaronder de erfvogels.Ook is Wierde & Dijk zich aan het oriënteren op een nieuw rietslotenproject. Naast het feit dat sloten met overjarig riet erg waardevol zijn voor de biodiversiteit zijn rietsloten ook landschappelijk erg fraai. Door de zuiverende werking leveren rietsloten ook een belangrijke bijdrage aan een betere waterkwaliteit.

gele kwikstaart m AEW

Gele kwikstaart (man) - foto Albert-Erik de Winter