Het bestuur nodigt de leden en donateurs uit voor de jaarvergadering (ALV) van Wierde & Dijk, die wordt gehouden op donderdag 10 maart 2022 Hoornstertil, Mernaweg 60, 9964 AV Wehe-den Hoorn
Ontvangst vanaf 19.45 uur, start vergadering om 20 uur.  Om 21.15 uur begint een presentatie over het ‘Mooi heem’ project door Stieneke van der Wal
Voor deelname aan de vergadering graag opgave via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via 06-13504278.

Voor de agenda van ALV lees verder.

 Agenda ALV
1. Welkom en opening
2. Vaststellen agenda en mededelingen
3. Terugblik 2020/2021
4. Financieel verslag 2020 en 2021 en begroting 2022 (wordt op de vergadering uitgedeeld)
5. Verslag van de kascommissie
6. Benoeming nieuw kascommissielid
7. Rooster van aftreden:
- Piet Glas, PR; benoemd voorjaar 2016, herbenoemd voorjaar 2020, aftredend voorjaar 2024
- Geert Bos, voorzitter; benoemd voorjaar 2018, herbenoemen voorjaar 2022, aftredend voorjaar 2026
- Harry Hoving, penningmeester; benoemd voorjaar 2018, herbenoemen voorjaar 2022, aftredend voorjaar
2026
- Albert-Erik de Winter; benoemd voorjaar 2019, herbenoembaar voorjaar 2023
- Marian van Dongen; benoemd voorjaar 2020, herbenoembaar voorjaar 2024
- Aniëla Sirks, secretraris; benoemd voorjaar 2020, herbenoembaar voorjaar 2024
8. Bespreking beleidsplan (zie hier of opvragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
9. Bestuursreglement n.a.v. veranderingen in de wetgeving t.a.v. besturen (de WBTR); als bijlage via de mail of
verkrijgbaar op de vergadering
10. Verslag Algemene Ledenvergadering 3 maart 2020 (zie bijlage)
11. Rondvraag
12. Sluiting formele gedeelte

Presentatie project Landschapsherstel groene erven; ‘Mooi heem’ door Stieneke van der Wal.