Sinds voorjaar 2019 is de groep Bedum bij-vriendelijk actief: een groep geïnteresseerde Bedumers (en anderen), die nadenken over verbetering van biodiversiteit en daar ook lokaal iets aan willen doen. Aanstichters waren indertijd de Groninger Collectieven, die het ontwikkelen van een ‘Bijenapp' hebben belegd bij Jan Willem Kok en Trudy van Wijk van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen. Het idee is via die app kennis rond de bij beschikbaar te maken, tips te geven (o.a. hoe je tuin en openbaar groen in te richten) en goede initiatieven in de regio te tonen. Daarnaast is het de bedoeling dat burgers en boeren nadenken over verbeteringen in het eigen dorp of het eigen bedrijf. De app ‘Bijerbij' is inmiddels gereed en gratis te downloaden in de app-store. De groep telt zo'n 50 leden en belangstellenden. Door de 'corona' zijn er momenteel geen bijeenkomsten, wel mailcontact en, door afstand te houden, geplande groene activiteiten. De groep valt formeel onder de vereniging Wierde & Dijk. 
Onderdeel van de activiteiten is het nagaan waar lokaal verbetering van biodiversiteit (en bewustwording daarover) mogelijk is. Er zijn verschillende projecten in ontwikkeling.
Zie ook de Nieuwsbrief aan de leden van de werkgroep. 

Almastraat: verbetering groenzone

Op initiatief van enkele bewoners is gewerkt aan verbetering van een bestaande groenzone achter de woningen van de Almastraat. Dat is gelukt, met financiële steun van de provincie Groningen en de woningstichting Wierden en Borgen. Diverse bewoners en groepsleden zetten zich in bij de verbetering van het looppad: verwijderen van stukken puin, aanleg van een bijenbult en het verspreiden van rode split – met een prachtig resultaat. Een infobord wordt later geplaatst.     

Westerdijkshorn: aanleg vlinderveldje 

Naast landgoed De Vrie Heerlykheyd bevinden zich oogsttuin 't Plukgeluk en een in 2019 ingezaaid vlinderveldje met wilde bloemenzaden van Cruydt Hoeck. Het resultaat in 2020 is nog zeer bescheiden, maar ook volgens verwachting. Het neemt tijd alvorens alle ingezaaide bloemen zich laten zien. November 2020 is het perceel gemaaid met behulp van de zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen.Ook bij dit project kregen we ondersteuning: van de provincie Groningen, de Vlinderstichting, Groenvoorziening van der Werf, Algemeen Plaatselijk Belang Bedum, Wierde & Dijk en terreineigenaar Jan Sietsema.   


Bedumer bos: creatie bijenidylle

 Met toestemming van Staatsbosbeheer, financiële steun én planontwerp van Landschapsbeheer Groningen, een flink subsidiebedrag van gemeente Het Hogeland én met bijdragen van Wierde & Dijk en het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum wordt een perceel in het Bedumer bos ingericht als bijenidylle. Het beheer nadien, vooral door vrijwilligers, komt voor rekening van de groep Bedum bij-vriendelijk. Het belooft een aantrekkelijk geheel te worden, waar we in 2021 van kunnen genieten. Onderdelen van de bijenidylle zijn onder meer: bloemenmengsels met zaad van de Cruydt Hoeck, meidoorn en hop.
De Bedumer basisscholen ondersteunen dit initiatief en kunnen later gebruik maken van de bijenidylle bij lessen natuureducatie.    

Ter Laan: nader onderzoek verbetermogelijkheden

Een terrein van de NAM aan Ter Laan is mogelijk geschikt te maken voor aanleg met bij-vriendelijke beplanting. Of dit gaat lukken moet blijken uit nader onderzoek naar de bodemgesteldheid.


Contact gemeente Het Hogeland

De gemeente is al actief op groen/ecologisch gebied, o.a. bij het recentelijk opknappen van de milieuvriendelijke tuin St. Annerheem, nabij woongebouw De Horst. Ook wordt ingezet op ecologisch bermbeheer. De gemeente Het Hogeland is ervan op de hoogte dat de groep Bedum bij-vriendelijk genegen is mee te denken en te doen bij de voorgenomen ontwikkeling van groene gebieden rond de aan te leggen ontsluitingsweg, Melkweg genaamd, aan de noordkant van Bedum. 

 
Informatie en educatie

Bij de diverse terreinen komen informatieborden. De groep Bedum Bij-vriendelijk kan zich – evenals Wierde & Dijk - goed vinden in het Deltaplan voor biodiversiteitsherstel dat enkele jaren geleden werd opgesteld en dat wordt gesteund door landbouw-en natuurorganisaties. Zie www.samenvoorbiodiversiteit.nl.   

Contact met 's Heeren Loo Opmaat leidde tot de productie van mooie bijenhotels door de dagbesteding. De verkoop loopt prima.  De komende tijd willen we verder nadenken over wat verbetering van biodiversiteit betekent voor natuur en landbouw. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheid de Bedumer initiatieven voor bijen en vlinders uit te breiden in het gebied van Wierde & Dijk, misschien in samenwerking met het Collectief Midden Groningen. Suggesties voor ons werk zijn van harte welkom.

Contactpersonen

Harry Hoving, tel. 06-49606488,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Jan Wevers, tel. 06-36220668,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..