Vanuit het pilotproject Agrarisch Landschappelijk Bouwen (ALB) van Wierde & Dijk zijn onlangs twee rapporten naar de subsidiegever Provincie Groningen gestuurd. Het betreft een evaluatierapport met een verslag van onze activiteiten en de opgedane ervaringen tot nu toe. Daarnaast zijn er kort en bondig vijf aanbevelingen gedaan om te blijven stimuleren dat er meer aandacht blijft voor de inpassing van schuren in het landschap. Tevens wordt de suggestie gedaan om ook buiten het werkgebied van Wierde & Dijk hier aandacht aan te besteden. Deze rapporten zijn te downloaden als pdf: evaluatierapport, aanbevelingen

Vermoedelijk komt er pas in najaar 2018 meer helderheid over een eventueel vervolg.