De Provincie Groningen heeft besloten vijf Groningse boeren subsidie te geven bij het bouwen van hun schuur of stal omdat ze dit doen met de hulp van een architect. Het pilot project Agrarisch Landschappelijk Bouwen verloopt daarmee voorspoedig. De vijf boerenbedrijven uit Hornhuizen, Rottum, Leens, Kloosterburen en Oosterwijtwerd zijn onder andere geselecteerd op landschappelijke ligging, belevingswaarde en zichtbaarheid en krijgen een bedrag van maximaal € 31.000 van de Provincie Groningen.

Gedeputeerde Henk Staghouwer: "De provincie vindt het erg belangrijk dat de identiteit van het Groninger landschap overeind blijft. Door bij nieuwbouw of verbouw van boerderijen niet alleen rekening te houden met hun functie maar ook met cultuurhistorie en landschap worden deze bedrijven het visitekaartje van het Groninger landschap".

Zoals bekend is de werkgroep ALB al enige tijd bezig met dit pilot project en is telkens positief verrast over de grote belangstelling rondom dit thema. Zo is ook de boekpresentatie van 8 mei 2017 druk bezocht en is er nog steeds vraag naar het boek van Attie Bos waarin ze 17 agrariërs interviewde over bouwplannen rondom hun boerderij.
De doelstelling van ALB is om met aandacht voor functionaliteit, ook in het landschap passende agrarische gebouwen neer te zetten, zeker nu er veel gebouwd gaat worden.
De selectie van de vijf agrariërs die nu subsidie hebben gekregen is het resultaat van een gedegen proces waarbij de adviescommissie bestaande uit een landschapsdeskundige, een ruimtelijk ontwerper, leden van de werkgroep ALB Wierde & Dijk, een vertegenwoordiger van de Provincie Groningen en een onafhankelijk voorzitter meerdere keren bij elkaar zijn geweest, op excursie zijn gegaan langs de locaties en de criteria zorgvuldig hebben afgewogen. Zij hebben hun advies aan Gedeputeerde Staten van Groningen aangeboden en dit is overgenomen.
We feliciteren de geselecteerde agrariërs en willen bovendien alle eerdere geïnteresseerden in het ALB project van harte bedanken voor hun belangstelling.