In het kader van de subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) vindt er akkervogelbeheer plaats in het gebied van Wierde & Dijk op zo’n 223 hectare bij circa 50 deelnemers (2013-2014). Er zijn akkers voor broedende vogels en akkers speciaal ingericht voor doortrekkende en overwinterende akkervogels. Jaarlijks wordt het vóórkomen van de vogels geteld om de effectiviteit van de SNL-maatregelen te onderzoeken. De resultaten van deze tellingen worden gerapporteerd. Ook zijn er rapporten verschenen in het kader van andere/voorgaande subsidieregelingen of speciale onderzoeksrapporten. Het nieuwste rapport in deze reeks is het rapport Wintertelling en vogelsoorten van de Rode Lijst 2013-2014. Bauke Koole, 2015. Download.

In de winter van 2013-2014 zijn in het akkervogelkerngebied in Noord-Groningen voor de derde maal op rij doortrekkende en overwinterende vogels geteld door vrijwilligers. In totaal zijn 30 percelen met SNL-beheerpakketten  -en ter vergelijking percelen zonder maatregelen-  acht keer geteld. De resultaten zijn vergeleken met die van de tellingen in de winters van 2011-2012 en 2012-2013. Bij de uitwerking van de resultaten is in het rapport extra aandacht besteed aan soorten van de Rode lijst zoals blauwe kiekendief, graspieper, kneu, patrijs, ringmus, veldleeuwerik en velduil. Ook dit jaar voert de Groenling de lijst aan: 3981 keer geteld. Bijzondere waarnemingen waren de waterpieper, slechtvalk, bokje, smelleken, ruitpootbuizerd en bonte strandloper. Vinkachtigen laten afnames zien ten opzichte van vorige tellingen; deze zijn aangewezen op zadenrijke kruidenruigtes welke door vergrassing minder aanwezig waren en op bladramanas, dat vanaf 2012 niet langer in het zaaipakket is opgenomen.

Eerder verschenen W&D-rapporten akkervogels:

Wintertelling Akker- en zangvogels in Noord-Groningen 2012-2013. Bauke Koole, 2013.
Download
Wintertelling Akkervogels in Noord-Groningen 2011-2012. Bauke Koole, 2012.
Download

Akkervogels in Trioranden en het SNL pakket “Broedend”, Beheermaatregelenonderzoek in 2011, 2012 en 2013. Sieger Wiersma, 2014.
Download

Sinds 2009 wordt er onderzoek gedaan naar het effect van trioranden, als verbeterde versie van duoranden, op akkervogels van het Hogeland. In 2010 en 2011 verschenen de rapportages van dit onderzoek.
- Wintervogels in natuurbraak. Jan van ‘t Hoff, 2010.
Download
- 'Akkervogels in trioranden 2009. Onderzoek naar het effect van trioranden, als verbeterde versie van duoranden, op akkervogels van het Hogeland. Verslag van het eerste onderzoeksjaar 2009.Jan van ’t Hoff, 2010.
Download
- Akkervogels in trioranden, faunaranden en natuurbraak. Onderzoek naar het effect van trioranden, als verbeterde versie van duoranden, op akkervogels van het Hogeland. Verslag van het eerste onderzoeksjaar 2009. Jan van ’t Hoff, 2010.
Download

Broedvogels in duoranden 2007. Onderzoek naar het effect van duoranden op akkervogels van het Hogeland. Tussenrapportage van het tweede onderzoeksjaar 2007. Jan van ’t Hoff & Ben Koks, januari 2008.
Download
Broedvogels in duoranden en leeuwerikvlakken. Onderzoek naar het effect van duoranden en leeuwerikvlakken op akkervogels van het Hogeland. Tussenrapportage van het onderzoeksjaar 2006. Jan van ’t Hoff & Ben Koks, januari 2007.
Download
Zeldzame en schaarse broedvogels in zes deelgebieden van het akkerbouwlandschap van Noord-Groningen zomer 2012. Bauke Koole, 2013. 
Download
Wintervogels in Natuurbraak. Jan van ‘t Hoff, 2010.
Download