Agrarisch Landschappelijk Bouwen (ALB)


Binnen de agrarische sector worden veel nieuwe schuren gebouwd die er anders uitzien dan hun traditioneel gebouwde voorgangers. Wierde & Dijk vindt het van belang dat nieuwe schuren passen in het landschap en daar waar mogelijk aansluiten bij de bestaande historische gebouwen. Daarom is in 2002 gestart met het project ‘Agrarisch Landschappelijk Bouwen’ (ALB). Het project liep tot 2019.

 

Waarom dit project?

Op het Groninger platteland verrezen tal van nieuwe modernse schuren. Nieuwe schuren waren door schaalvergroting, aardbevingsschade en asbesthoudende schuurdaken vaak onontkoombaar. Menig schuur voldeed niet meer aan de eisen van de huidige landbouw.  Bij de bouw van nieuwe schuren werd begin deze eeuw te weinig rekening gehouden met het landschap en de traditionele kenmerken van een Groninger schuur. Agrariers kozen veelal voor een standaardschuur uit een catalogus.

 

Projectbeschrijving

Met het project ALB hield Wierde & Dijk een pleidooi voor mooie stallen en sturen. Wierde & Dijk wilde graag dat agrariers bij de bouw van een schuur een architect in de arm zouden nemen. Er zijn vier karakteristieke schuren gerealiseerd en er is een rijk geïllustreerd praktijkboek uitgegeven. In 2013 blies Wierde & Dijk het ALB-project nieuw leven in. De nieuwe ALB-werkgroep keek naar de problemen waar boeren tegenaan liepenbij de nieuw- en verbouw van hun gebouwen. Daarbij is geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag waarom toch steeds weer voor een standaardmodel wordt gekozen. 

 

Tijdbalk

2002: start project Agrarisch Landschappelijk Bouwen (ALB)
2003: Publicatie praktijkboek ALB met verschillende ontwerpen.
2006-2014: Verdienmodel/Keukentafelgesprekken over randvoorwaarden bouw grote melkveestallen 
2011: Project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ van Libau, LTO-Noord en Landschapsbeheer Groningen, gefinancierd door het Waddenfonds. Realisatie van vijf grote en een aantal kleine projecten.
2015: Herstart project, voorstel voor een Investeringsfonds.Toekenning pilot-project door Provincie Groningen.
2016: Start pilot-project ALB. Architectenmarkt. Veel belangstelling, veel aanvragen voor deelname project.
2017: Toekenning subsidie aan vijf agrariërs voor bouwen met behulp van een architect

 

Praktijkboek

In het kader van het project is in 2003 een boekwerk verschenen over Agrarisch Landschappelijk Bouwen. De volledige titel ervan luidt: 'Agrarisch Landschappelijk Bouwen in het wierden- en dijkenlandschap - Bouwen met het landschap als uitgangspunt'. Op 8 mei is onder veel belangstelling door gedeputeerde Staghouwer het boek in ontvangst genomen. Foto's van de presentatie.

 

Thema-avond en -middag 

Er is in april 2015 een thema-avond georganiseerd voor boeren met bouwplannen. Vier architecten waren uitgenodigd om met de boeren in discussie te gaan. Begin juni 2015 is een middag Boeren voor Boeren  georganiseerd. Op deze middag gingen boeren met bouwplannen in een kleine groep in gesprek met collega-boeren die al hebben gebouwd of bezig zijn dat te doen. Zaken als kleurkeuze, ondergrond of vergunningen kwamen bijvoorbeeld aan de orde. Met behulp van maquettes en tekeningen werd één en ander verduidelijkt. Lees het volledige verslag van deze avond in PDF.

 

Excursies 2018

Gedeputeerde Henk Staghouwer is woensdag 16 mei 2018 met een heel gezelschap het resultaat gaan bekijken van de subsidie van de provincie Groningen die besteed is aan het project. De excursie ging langs de drie schuren die gebouwd zijn in samenwerking met een architect. Voor een uitgebreider (beeld)verslag klik hier (pdf). Op 21 september kregen raadsleden en gemeenteambtenaren een excursie. Per touringcar maakten ze een rondrit langs de drie schuren die in het pilotproject zijn gerealiseerd. Klik hier voor een beeldverslag (pdf).

 

Slotbijeenkomst 2019

Ruim tachtig belangstellenden waren 14 juni 2019 aanwezig in de schuur van maatschap Westers te Hornhuizen om de ervaringen uit het ALB project te vernemen. Vanuit alle overheidslagen (rijk, provincie, gemeenten) werd verteld over het belang van landschaps-inclusief bouwen en hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan. Voor een (beeld)verslag klik hier.

 

Aanbevelingen

In 2018 zijn voor de provincie Groningen aanbevelingen opgesteld om te blijven stimuleren dat er meer aandacht blijft voor de inpassing van schuren in het landschap. Tevens wordt de suggestie gedaan om ook buiten het werkgebied van Wierde & Dijk hier aandacht aan te besteden. Klik hier voor de aanbevelingen.

 

Publicaties