Het subsidiestelsel van agrarisch natuurbeheer wordt drastisch gewijzigd. Tot op heden wordt de subsidie verstrekt door de overheid door middel van de SNL-subsidie, vanaf januari 2016 gebeurt dit door Collectieven. Deze samenwerkingsverbanden van de beheerders zelf krijgen daarmee meer zeggenschap en de uitvoeringskosten worden verlaagd.

 Collectieven
In de provincie Groningen zijn drie Collectieven opgericht. Wierde & Dijk maakt deel uit van het 'Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden-Groningen'.  Samen met de agrarische natuurverenigingen ‘Meervogel’ (omgeving Appingedam), ‘Ons Belang’ (omgeving Ten Boer) en ‘Slochteren’ omvat dit Collectief een groot deel van het noorden en noordoosten van de provincie. Het Collectief is in november 2014 formeel opgericht.

De Collectieven krijgen een grote verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van het beheer maar ook bij de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden om het beheer dáár te laten plaatsvinden waar dit het meest zinvol en kansrijk is. Daartoe heeft het Collectief een zogenaamde kansenkaart gemaakt. Doel van deze wijziging is, om meer resultaat te boeken met het beheer. Voor het gebied van Wierde & Dijk geldt bijvoorbeeld dat maatregelen dicht bij de kust, bij bestaande of nog te ontwikkelen natuurgebieden of bij percelen met biologische akkerbouw de hoogste prioriteit krijgen in het zoekgebied voor broedende akkervogels.

Gebiedsaanvraag
In april 2015 heeft elke agrarische natuurvereniging de wensen van de deelnemers voor 2016 geïnventariseerd. Deze heeft het Collectief gebruikt voor het gebiedsplan dat eind mei bij de provincie is ingediend.  Bij dit gebiedsplan is een offerte gemaakt met daarin de kosten op basis van de voorlopige contracten (de voorintekening) als dit plan op deze manier wordt uitgevoerd. Deze offerte is afgestemd op  het budget dat de provincie beschikbaar heeft gesteld. Het  budget is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren; hierover is in de zomermaanden overleg geweest  met de provincie. Begin november zijn bijna alle beheercontracten definitief opgesteld. Deze zijn per mail naar de betreffende deelnemers verstuurd. De contracten voor het weidevogelbeheer zijn op 9 november ondertekend, en de contracten voor het akkervogelbeheer op 13 november 2015n. Bij het opstellen van de definitieve contracten moesten enkele zaken eerst nog worden opgelost. Grotendeels is dit gelukkig gelukt, bij een aantal beheerders wordt nog naar oplossingen gezocht.
Gebaseerd op de afgesloten contracten is(zal) door het Collectief een definitieve Gebiedsaanvraag bij de provincie (worden) ingediend .
Op basis hiervan ontvangt het Collectief de subsidie voor het totale agrarisch natuurbeheer in het gebied. De provincie keert de subsidie per jaar uit, in het jaar na het afgesproken beheer. De eerste subsidie wordt dus in 2017 uitgekeerd. Deze betaalt het Collectief daarna uit aan de individuele deelnemers. De organisatie van de subsidieverstrekking komt dus ook in handen van het Collectief  zelf te liggen. Om te kunnen deelnemen worden de beheerders lid van het Collectief. Informatie over de werkzaamheden van het Collectief zijn te vinden op www.collectiefmiddengroningen.nl.
Informatie over de ontwikkelingen op landelijk niveau van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 is te vinden op www.scan-collectieven.nl.