Het huidige akkervogelbeheer leidt tot resultaat, maar heeft een nadeel: onkruid. Vooral distels zijn in de meerjarige akkervogelpercelen niet te bestrijden. Onder akkerbouwers neemt het draagvlak  voor deelname aan het  akkervogelbeheer hierdoor af. Wierde & Dijk zoekt daarom samen met de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG)  naar nieuwe wegen om akkervogels voedsel, broed- en schuilmogelijkheden te bieden, maar wel op een manier die inpasbaar is in de moderne landbouwpraktijk. In een driejarig project worden nu de  mogelijkheden van een aangepaste teelt van zomergraan onderzocht.

Er wordt onderzocht hoe - samen met al bestaande kennis en ervaringen - een andere wijze van akkervogelbeheer te realiseren is. Binnen dit onderzoek staat de teelt van zomergraan centraal.  Zomergranen werden vroeger veel meer geteeld dan tegenwoordig.  Deze granen hebben voor akkervogels het voordeel dat het gewas minder dicht staat en dat het later tot ontwikkeling komt. Dit biedt  akkervogels meer broedgelegenheid dan wintergranen. Binnen de proef wordt het zomergraan meerdere jaren achtereen op hetzelfde perceel geteeld; het wordt 50% minder dicht gezaaid maar wel geoogst. In de winter blijft de stoppel op het veld staan. Deze stoppel biedt veel meer voedsel dan de akkers die er in de winter geploegd bij liggen.

Naburige percelen
Bijzonder bij het huidige onderzoek is dat bestrijdingsmiddelen namelijk wel zijn toegestaan. Wierde & Dijk ziet dat een totaal verbod op chemische bestrijdingsmiddelen kan leiden tot een toename van probleemonkruiden, ook op naburige percelen.  Dit heeft tot gevolg dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen toeneemt; dat is iets wat  akkerbouwers vooral niet willen. De inzet van chemische bestrijdingsmiddelen wordt binnen de proef wel  tot het minimum beperkt. Zo is het gebruik van insecticiden in het geheel niet toegestaan, want  insecten vormen in voorjaar en zomer het belangrijkste voedsel voor de akkervogels.  De inzet van herbiciden wordt beperkt tot de bestrijding van de echte probleemonkruiden.


Foto's: vegetatieopname in het kader van het project Zomergraan en Stoppel

Compensatie
De verwachting is dat de opbrengst van het zomergraan lager zal zijn dan die van een gangbare teelt. Hoeveel dat is, zal uit het onderzoek moeten blijken. De deelnemers aan deze proef krijgen het opbrengstverlies ervan gecompenseerd.  Het onderzoek wordt uitgevoerd op 9 bedrijven verdeeld over Hogeland, Oldambt en Veenkoloniën. De percelen worden 3 jaren achtereen gevolgd om de opbouw van de (on)kruiddruk te meten. Ook zal er monitoring van akkervogels, insecten en zoogdieren in de winter en het broedseizoen plaatsvinden.
De provincie ziet mogelijkheden voor deze andere invulling van het akkervogelbeheer en financiert dit onderzoek.  Het onderzoek is in het voorjaar van 2015 van start gegaan, begin 2017 verwachten we de eerste resultaten.
Voor de plantenmonitoring in het onderzoek wordt hulp gevraagd; wilt u hieraan een bijdrage leveren dan kunt u contact opnemen met Trudy van Wijk (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).