Binnen het SNL-akkervogelbeheer worden we de laatste jaren in Noord-Groningen geconfronteerd met grote problemen met akkerdistel. De provincie Groningen heeft -na uitgebreid overleg hierover- aangegeven dat maaien in de beheereenheden tijdens het broedseizoen mogelijk is. Als er in het geval van distelproblematiek een wens van de beheerder is om te kunnen maaien, moet wel uitdrukkelijk vooraf worden gekeken naar broedgevallen. Dit om ongewenst uitmaaien van nesten te voorkomen.

Aanpak Wierde & Dijk.
Wierde & Dijk wil toestaan dat er gemaaid wordt in het broedseizoen wanneer er sprake is van serieuze problemen met akkerdistel. Dit om het draagvlak voor het akkervogelbeheer te behouden. Tegelijkertijd wil Wierde & Dijk het risico van uitmaaien van broedsels en jongen  minimaliseren. Daarom is een maaiprotocol opgesteld voor 2015. De deelnemers aan het SNL-akkervogelbeheer hebben op 14 januari 2015 hiermee ingestemd.
Het maaien gebeurt alleen in nauw overleg met de schouwcommissie die steeds de situatie ter plekke zal beoordelen. Ook staat in het protocol dat beheerders (en vrijwilligers) verder worden opgeleid in het herkennen van akkervogels. Dit is gebeurd op twee cursusavonden en met een veldexcursie.
Zo nodig konden distels worden gemaaid tijdens het broedseizoen van 2015, maar alleen wanneer er geen broedgevallen van akkervogels zouden zijn. Een groep van vrijwilligers stond klaar om dit samen met akkerbouwers te controleren. Hun inzet bleek dit jaar niet nodig  omdat door het koude voorjaar het distelprobleem tijdens het broedseizoen beperkt bleef. Na het broedseizoen hebben de deelnemers zo nodig de koppen uit de distels gemaaid om zaadverspreiding te beperken.