“Vogels kijken doe je met je oren.” Dit was de insteek die vogelkenner Bauke Koole koos tijdens de minicursus herkenning akkervogels op 12 februari 2015. Tijdens de cursus besprak hij de vogels die kunnen worden aangetroffen in de SNL broedvogel-beheereenheden. Met een quiz  ‘herkennen vogelgeluiden’ werd de avond afgesloten. Links naar de geluiden treft u aan in dit artikel.

Mini-cursus
De cursus werd gehouden in het kader van het maaiprotocol dat komend broedseizoen van toepassing is voor de broedvogel-beheereenheden. Onderdeel van het protocol is dat er van te voren onderzocht wordt welke akkervogels in het betreffende perceel of de rand voorkomen. Op basis van die informatie wordt bepaald of er wel of niet gemaaid kan worden. Welke vogels, wanneer en waar precies zijn te verwachten kwam aan de orde op de mini-cursus.
De volgende vogelsoorten zijn besproken:
Grauwe Kiekendief, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief en Velduil.
Patrijs, Fazant, Kwartel en Kwartelkoning.
Scholekster en Kievit.
Veldleeuwerik, Grasmus, Graspieper, Gele Kwikstaart, Kneu, Geelgors en Grauwe Gors.
De periodes, tussen half maart en begin augustus, waarin de vogelsoort daadwerkelijk broedt en de opgroeiende jongen ervan voorkomen verschilt per soort. Bovendien kunnen deze periodes binnen de soort fluctueren als er bijvoorbeeld afhankelijk van de omstandigheden meerdere legsels achter elkaar plaatsvinden. Bauke liet ook zien dat de gewasvoorkeur voor de broedplaats van de vogels verschilt. Sommige broeden in de beheereenheden zelf, andere doen dit in de naastgelegen akkerbouwpercelen en foerageren alleen in de beheereenheden. We kregen van alle vogels de afbeeldingen en we luisterden naar hun geluiden.
De avond sloot af met een quiz met vogelgeluiden. Louwke Meinardi (burgerlid en ex-cursist vogelcursus) en Hendrik Rietema (deelnemer SNL) waren de winnaars van deze quiz.
De cursus is vervolgd met een veld-excursie op 9 mei 2015. Hierbij zijn enkele beheereenheden in de omgeving van Noordpolderzijl bezocht. De vegetatie in de eenheden was niet overal hetzelfde. Dit als gevolg van het jaar van zaaien en de wijze van beheer. We kregen ter plekke een toelichting over de voorkeur van de verschillende vogelsoorten voor bepaalde vegetaties. Op deze regenachtige, koude, vroege morgen zagen we in de verte een jagende bruine kiekendief

Vogelgeluiden
Geluid is een van de belangrijkste kenmerken bij vogelherkenning. Om de geluiden goed te leren kennen en onthouden zijn er twee mogelijkheden:
De geluiden beluisteren via de site van de Vogelbescherming. Ga daarvoor naar www.vogelbescherming.nl en  ga naar rechtsboven op het scherm  naar ‘Vogelgids’. Een naam intikken bij ‘ Zoek een vogelsoort’ en je komt bij de afbeelding, het geluid en soms een filmpje. 
De tweede mogelijkheid is het downloaden van een app voor op je i-phone vanaf de site van de Vogelbescherming. Daarmee kan je de geluiden ook in het veld beluisteren en direct vergelijken! Ga daarvoor naar deze link van de vogelbescherming.