In Noord Groningen is Wierde & Dijk al sinds 2004 actief bezig op gebied van akkervogelbeheer. De afgelopen tien jaar zijn in het gebied van de agrarische natuurvereniging verschillende onderzoeken uitgevoerd; in de laatste zes jaar is ook ervaring opgedaan met collectief akkervogelbeheer. Sommige resultaten waren hoopgevend, andere teleurstellend. Op basis hiervan heeft Wierde & Dijk haar zienswijze  op het akkervogelbeheer in Noord-Groningen opnieuw geformuleerd.
Wierde & Dijk kijkt hierbij breder dan alleen het akkervogelbeheer. We zien in het veld dat maatregelen die binnen verschillende thema’s genomen worden een positief effect op elkaar hebben. Daarom hebben we gekozen voor een totaal pakket aan maatregelen dat betrekking heeft op de AKKERNATUUR in het akkerbouwgebied in Noord Groningen.
De zienswijze is vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 oktober 2013 en is hier in te zien.