crangeweer20130417 165156nacrp

Crangeweer is een succesvol weidevogelgebied. Vogels als grutto’s, kieviten,  scholeksters, tureluurs, graspiepers, veldleeuweriken vinden hier een habitat waarin ze uitstekend kunnen foerageren en broeden. In het gebied is rust, ruimte en voedsel aanwezig. Een belangrijke voedselbron is de ‘plas-dras-zone’ nabij de NAM-locatie. In zo’n doorwaadbare plas vinden de steltlopers mogelijkheden om, in het vroege voorjaar, goed te kunnen foerageren en daardoor goed opgevet aan het broedseizoen te kunnen beginnen. Maar ook jonge vogels, vooral tureluurs en kieviten, vinden langs de waterrand veel van hun voedsel als wormen, slakjes, spinnetjes en andere insecten. Het afgelopen jaar heeft er op het eilandje in de plas zelfs een klutenpaar succesvol gebroed.

 Om de effecten van plas-dras in het gebied te optimaliseren, is er gekeken naar mogelijkheden om nog een plas-dras-zone aan te kunnen leggen. Dit resulteerde in de aanleg van een nieuwe plas-dras zone in het najaar van 2012. De locatie ligt iets verderop, waardoor het aanbod plas-dras beter verdeeld is. De bovenste laag is afgegraven in een komvorm, op een maximale diepte van ongeveer 20 cm. Met deze komvorm zijn er altijd goede foerageermogelijkheden aanwezig. Doordat het waterpeil langzaam zakt, is er een brede overgang van nat naar droog. Dit is de locatie waar de steltlopers het meeste voedsel zullen vinden. Op de foto is deze rand goed te zien.

Om deze locatie blijvend van water te kunnen voorzien, heeft de eigenaar een waterpomp aangeschaft. De benodigde stroom wordt opgewekt door zonnepanelen. Daarnaast zijn de drainagebuizen onder de plasdras-locatie afgedicht met opblaasbare balgen. Op deze manier is de toevoer van water gegarandeerd en (nog belangrijker) gebeurt dit in alle rust, zonder verstoring.