In het kader van de pilot van het project Kaantjes & Raandjes van Wierde & Dijk zijn in de periode 2010-2013 diverse onderzoeksrapporten verschenen.

Het nieuwste rapport in deze reeks is het rapport Rietinventarisatie Kaantjes&Raandjes
Voor het project Kaantjes & Raandjes is een resultaatverplichting afgesloten van 80 kilometer aan rietsloten binnen het werkgebied van Wierde & Dijk. Onder de definitie 'rietsloot' vallen alle sloten waar minimaal aan één oever riet is blijven staan.
De onderzoeksvraag was: Hoeveel kilometer rietsloten is er binnen het werkveld van Wierde & Dijk aanwezig?  In twaalf inventarisatievlakken zijn met behulp van luchtfoto’s de rietsloten geïnventariseerd. De resultaten ervan zijn geëxtrapoleerd naar de slootlengtes in het hele werkgebied van Wierde & Dijk. Hieruit blijkt dat er ruim 500 km aan rietsloten is, zo’n 11% van het totaal. De opgave van minimaal 80 kilometer is daarmee ruim gehaald. Het rapport van Sieger Wiersma uit februari 2014 is hier in te zien.

Broedvogels en oud riet in schouwsloten. Eindrapportage onderzoek 2010-2012. In dit rapport wordt de eindrapportage gepresenteerd betreffende het effect van oud riet in schouwsloten op broedvogels.
Het doel van het onderzoek was om vast te stellen of een vorm van extensiever onderhoud in schouwsloten een bijdrage levert aan de broedvogeldichtheid. Het effect van twee typen onderhoudsvormen is vergeleken met het gangbare onderhoud van jaarlijks schonen.
Dit in april 2013 door Bert Lanjouw opgestelde rapport is hier in te zien.

Helofytenfilters in sloten. Schoonheid door eenvoud. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR. Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten  PPO nr. 517
September 2012. Download

Onderzoek naar enkele levensvormen in drie typen sloten in Noord Groningen. Landschapsbeheer Groningen, Augustus 2012. Downloaden

Oud riet in schouwsloten 2. Dick Veenendaal en Bert Lanjouw. Februari 2012
 2011 (2e onderzoekjaar). Download

De invloed van de frequentie van rietmaaien op broedvogels in sloten. Jan van ’t Hoff, 2011 Downloaden

Folder Helofytenproject - Over het onderzoeksproject 'Helofyten in sloten, schoonheid door eenvoud' heeft W&D in juli 2010 een folder samengesteld. Deze folder kunt u hier downloaden.

Riet en vogels in watergangen op het Groninger Hogeland. Eindrapport over de effecten van verschillende vormen van onderhoud in watergangen op broedvogels. Jan van ’t Hoff, 2010. Download

 Oud riet in schouwsloten? Jan van 't Hoff, 2010.
Onderzoek naar het effect van twee extensieve onderhoudsvormen in schouwsloten op broedvogels. Verslag van het eerste onderzoeksjaar 2010.
Downloaden

 Riet in de sloot. Onderzoek naar de kenmerken van sloten en watergangen op het Hogeland en de relatie met broedvogels. Jan van 't Hoff, 2006. Downloaden

 Riet en rietvogels in kleisloten, eindrapportage. Jan van 't Hoff, 2008. Downloaden

Effect van rietbeheer op broedvogels van maren, tochten, vaarten en diepen op ’t Hogeland. Jan van 't Hoff, 2008 Downloaden

 Het effect van frequent rietmaaien op broedvogels in sloten. Interim-rapportage over het eerste onderzoeksjaar 2008. Jan van 't Hoff, 2009. Downloaden