Kaantjes en Raandjes is in 2006 begonnen als pilotproject van Wierde & Dijk ter bevordering van het natuurvriendelijk slootbeheer door agrariërs. In het project liet een veertigtal agrariërs zoveel mogelijk oud riet in sloten staan, wat een goed leefmilieu oplevert voor onder meer rietvogels, insecten, kleine zoogdieren en amfibieën. Voor wat betreft vogels gaat het dan om de kleine karekiet, rietzanger, rietgors en blauwborst.

Dichtheden van de vogels namen sterk toe; de rietzanger en blauwborst zijn wat betreft hun voorkomen in onze regio geheel afhankelijk van oud riet in sloten. In mindere mate geldt dat ook voor de rietgors. Het project is na enkele jaren in omvang toegenomen. Er is draagvlak voor, hetgeen ook blijkt uit de al langere tijd in zwang zijnde gewoonte om in binnensloten oud riet te laten staan. Het project heeft geleid tot de mogelijkheid voor een verandering in het slootonderhoud, passend bij de agrarische bedrijfsvoering en goed voor natuur, milieu en landschap. (Zie Waterschap geeft riet meer kansen, symposiumverslag november 2012). De resultaten van het project zijn onderbouwd door meerjarig onderzoek en de uitgave van diverse onderzoeksrapporten in de periode 2006-2013.