Om ecologisch slootbeheer door agrariërs te bevorderen, liep van 2006 tot en met 2014 het project Kaantjes & Raandjes. Kaantjes & Raandjes zette oud riet in sloten op de kaart. Binnen dit project zijn rietinventarisaties uitgevoerd, onder meer naar broedvogels en het areaal aan rietsloten, lieten agrariërs als pilot oud riet in sloten staan en werd de opgedane kennis breed gedeeld. Onder meer met een symposium, een veldgids, een boek en diverse rap-porten en artikelen in vakbladen, kranten en tijdschriften. 

 

Waarom dit project?

In het open dijken- en wierdenlandschap van Noord-Groningen ligt een dicht netwerk aan sloten en watergangen. Deze sloten dienen in principe om overtollig water af te voeren. Voor menig sloot is het mogelijk om niet jaarlijks te schonen. Dan ontstaat oud riet. Het voorkomen van de meeste soorten rietvogels hangt sterk samen met de aanwezigheid van oud riet. De gemiddelde dichtheid aan rietvogels is er bijna zes keer hoger dan in alleen jong riet. Zo is de presentie van de kleine karekiet in sloten met oud riet 48%, tegen 17% in jonge rietsloten. Een rietsloot biedt daarnaast een geschikte habitat voor (water)planten, vissen, kleine zoogdieren, amfibieën en insecten. 

 

Projectbeschrijving

Binnen het project liet een veertigtal agrariërs zoveel mogelijk oud riet in sloten staan, wat een goed leefmilieu heeft opgeleverd voor onder meer rietvogels, insecten, kleine zoogdieren en amfibieën. Voor het project  is een resultaatverplichting afgesloten van 80 kilometer aan rietsloten binnen het werkgebied van Wierde & Dijk. Onder de definitie 'rietsloot' vielen alle sloten waar minimaal aan één oever riet is blijven staan. Uit een rietinventarisatie in 2013 bleek dat in Noord-Groningen zo’n 10 tot 12 procent van de watergangen en sloten riet stond. Dat was grofweg 500 kilometer winst voor de natuur. Om handvatten te krijgen om het slootonderhoud goed uit te voeren zijn er keukentafelgesprekken met  boeren gehouden. Het waterschap en loonwerkers schoven ook aan. Doel was het verzamelen van praktische ervaringen en tips. 

 

Symposium

Op 21 november 2012 organiseerde Wierde & Dijk het symposium ‘Een pluim voor riet, over de waarde van rietsloten voor natuur, milieu en landschap’. Het symposium werd bijgewoond door ruim honderd agrariërs, burgers, onderzoekers en vertegenwoordigers van de overheid. Tijdens het symposium werd het boek ‘RIET, een ecologische focus op sloten’ gepresenteerd. Voorzitter Evert Smink overhandigde het eerste exemplaar aan Johannes Lindenbergh, loco-dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest.

 

Veldgids Natuurvriendelijk slootbeheer

September 2014 nam gedeputeerde Henk Staghouwer te Rottum de eerste veldgids 'Natuurvriendelijk slootbeheer' in ontvangst. Met de veldgids wil Wierde & Dijk aan boeren en andere beheerders praktische tips meegeven voor een meer natuurvriendelijk slootbeheer. 

 

Onderzoeken

In het kader van het project zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, onder meer naar de broedvogels in oud riet. Een overzicht van de verschenen rapporten: 

 

Overige publicaties