De privacy verklaring van W&D is hier in te zien.

Wierde & Dijk is de vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen. Zij verenigt streekbewoners die zich willen inzetten voor de bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. Agrarische leden en burgerleden werken daarin samen.

Het werkgebied draagt de sporen van de ontstaan- en bewoningsgeschiedenis die zich uitstrekt over millennia. Het landschap maakt deel uit van het kleikustgebied dat loopt van Den Helder tot aan Esbjerg. Landschapskenmerken als wierden, dijken en open polders, kwelder- en oeverwallen bepalen het karakter. Het gebied wordt beschouwd als het oudste, nog grotendeels intact zijnde cultuurlandschap van Noordwest Europa.

De vereniging zet projecten op waarbij vrijwilligheid, inpasbaarheid en financiële onderbouwing zeer belangrijke aandachtspunten zijn. De projecten zijn praktische uitwerkingen van de wens om de kloof tussen een verantwoorde economische bedrijfsvoering en het gewenste natuur- en landschapsbeheer te overbruggen. Een uitgangspunt daarbij is de overtuiging dat alleen een economisch sterke landbouwsector zijn functie als drager van het (cultuur) landschap kan vervullen.

Streekbewoners, burgers en boeren, kunnen lid worden van Wierde & Dijk. Het lidmaatschap kost 25 euro per kalenderjaar. Donateurs ondersteunen Wierde & Dijk voor minimaal 15 euro per jaar.
Twee maal per jaar ontvangen leden en donateurs een gedrukte nieuwsbrief. Zij worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en activiteiten.
Aanmelden voor het lidmaatschap kan door een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te sturen met daarin uw adresgegevens. Opzegging van het lidmaatschap kan met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Dat wil zeggen vóór 1 december voorafgaand aan het eerstvolgende kalenderjaar.

Het Bestuur van Wierde & Dijk bestaat uit agrariërs en burgers.Het bestaat uit Attie Bos (Houwerzijl), Geert Bos (Usquert), Piet Glas (Loppersum) - secretaris, Harry Hoving (Bedum) – penningmeester, Koos Koop (Usquert) – voorzitter, Catrienus Rouwé (Onderdendam) en Fred de Ruiter (Westernieland).

Binnen Wierde & Dijk zijn diverse projectgroepen en commissies actief. Hierdoor worden meer mensen bij de uitvoering van het werk betrokken. Door het werk over meer mensen te verdelen blijft het ook leuk om vrijwilligerswerk te doen. In elke projectgroep en commissie heeft minimaal een bestuurslid zitting. Op deze manier blijft het bestuur spin in het web bij alle ontwikkelingen. De projectgroepen en commissies worden ondersteund door projectmedewerkers.

Projectgroepen
Akkervogels: Anneke Flach (voorzitter), Geert Bos, Jacob Bosma, Allert Elema, Jacobien Louwes, Bauke Koole, Koos Koop, Catrienus Rouwé en Max van Tilburg
Rietvogels: Joke Hellenberg-Boerma (voorzitter), Bart Bos en Jan Stoffel
Weidevogels: Catrienus Rouwé (voorzitter), Margreet Wiersema en Sieger Wiersma
Agrarisch landschappelijk Bouwen: Attie Bos (voorzitter), Geert Bos, Fred de Ruiter, Harm Westers en Eddie van Wijk

Commissies
PR-commissie: Ineke Arends, Tineke Haack en Hanny Hiddema
Schouwcommissie: Attie Bos, Anneke Flach, Piet Glas, Joke Hellenberg-Boerma, Koos Koop, Louwke Meinardi, Catrienus Rouwé,  Fred de Ruiter, Max van Tilburg, Rieks Torringa en Gert van Wijk
Kascommissie: wordt iedere ledenvergadering opnieuw samengesteld.

Sinds het najaar van 2009  heeft Wierde & Dijk de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze status zijn giften aan Wierde & Dijk  fiscaal aftrekbaar. Ook kosten die gemaakt worden voor Wierde & Dijk die niet vergoed worden (wat het geval kan zijn bij vrijwilligerswerk), tellen als een gift en zijn aftrekbaar. Meer informatie over de ANBI-status leest u in dit document (pdf-file). De jaarrekening over 2018 en de begroting 2019 vindt u hier (pdf)

Volkskrant

 In de Volkskrant van donderdag 20 januari 2011 was een paginagroot artikel te lezen over Wierde & Dijk, u kunt het artikel hier inzien.